Menu

Wat eten we morgen? Zeevisserij en beleid

Vandaag staat de visserijsector voor heel wat uitdagingen. Verschillende vissoorten zijn overbevist en er dreigt uitputting van het visbestand. Zijn onze zeeën en oceanen over 50 jaar helemaal leeggevist? Of bestaan er alternatieve manieren om op een duurzame manier te vissen zodat ook de toekomstige generaties zullen kunnen genieten van een heerlijk stukje kabeljauw of zalm?

Deze lestekst biedt een beknopt overzicht van het beleid met betrekking tot de zee en de zeevisserij. De zee is immers geen rechtenloze zone, maar kent een vastgelegd juridisch statuut, wat ook geldt voor de economische activiteiten die er worden uitgevoerd. Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de Europese Unie en de vertaling ervan op Vlaams niveau komen eveneens aan bod.

In de opdrachtenfiche wordt getracht dit beleid om te zetten in enkele praktische vragen en opdrachten. Het cijfermateriaal van het beleidsdomein landbouw en visserij biedt inzicht in de Vlaamse visserijsector.

Materiaal type: