Menu

Ervaringsgerichte methodiek

Ervaringsgerichte methodiek

Het ‘ervaringsgerichte’ is onderdeel van de visie van Plattelandsklassen vzw, geeft richting bij nieuwe initiatieven en is het kader om onze kwaliteit te meten: A/ Kwaliteitsindicatoren van de ervaringsgerichte plattelandsklasarrangementen

 

Om tot leren te komen is er ‘welbevinden’ én ‘betrokkenheid’ nodig bij de kinderen en jongeren.

1. Welbevinden

Een ongelukkig kind is niet in staat om te leren. Dat willen we ten allen prijze vermijden.

Welbevinden is een basisbehoefte en komt voort uit de bevrediging van lichamelijke behoeften, behoefte aan affectie, warmte en tederheid, veiligheid en duidelijkheid, erkenning en bevestiging, zelfwaardegevoel en zingeving.

2. Betrokkenheid

Betrokkenheid is meer dan ‘geanimeerd zijn’. Een hoge betrokkenheid gaat gepaard met intensieve mentale activiteit. Signalen van een hoge betrokkenheid zijn: concentratie, motivatie en inzet, energie, alertheid en aandacht voor detail, ontdekkings- en exploratiedrang.

 

B/ Aanpakfactoren om tot ervaringsgerichte plattelandsklasarrangementen te komen

 

Om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en jongeren te verhogen, zetten we in op de leeromgeving (de omstandigheden), de werkvormen (de organisatie van het leerproces) en de begeleidersstijl (wat de landbouwer of gids al dan niet doet).

1. De krachtige leeromgeving

Deze zeven factoren geven een antwoord op de vragen: ‘Hoe krijgen we kinderen zo betrokken dat ze spontaan en met plezier op onderzoek gaan?’ en ‘Hoe komt het dat kinderen niet betrokken zijn?’. Ze vertellen ons of het plattelandsklasarrangement krachtig genoeg is en waar er kansen zijn tot optimalisering.

  • Een veilige en positieve sfeer
  • Voorkennis activeren
  • Werkelijkheidsnabij
  • Leren is een actief werkwoord
  • Verwoorden en reflecteren
  • Samenwerking tussen leerlingen verhoogt de ‘leerkracht’ van leerlingen
  • Autonomie

2. Activerende werkvormen

De beste werkvormen zijn werkvormen waar de initiatieven van begeleiders en leerlingen gelijk opgaan. Dit wil zeggen dat de input van beide partijen nodig is en er per definitie een actieve rol is voor elke leerling.

3. De empathische begeleidersstijl

Empathie is essentieel om tot interactie te komen. Dit is de ervaringsgerichte grondhouding van elke begeleider op de plattelandsklassen. Een goede begeleider is in de eerste plaats bezig met wat er in de kinderen en jongeren omgaat, welke horde zij moeten nemen en begeleidt daarin, veel meer dan met wat hij/zij zelf wil overbrengen. Onze ervaringsgerichte begeleiders faciliteren, onderzoeken mee, verbinden en zijn kapitein als dat nodig is.

 

C/ Beoogde effect van onze plattelandsklasarrangementen

Wanneer alle factoren op een correcte manier worden ingezet om tot welbevinden en betrokkenheid te komen, gaan kinderen en jongeren anders met de werkelijkheid om als vóór het plattelandsklasarrangement.

1. Fundamentele leerervaring

We mikken hoger dan een oppervlakkige opname van nieuwe elementen. Via fundamenteel leren (of deep-level-learning) verandert er iets in de manier van denken en het functioneren van leerlingen. Hun greep op de werkelijkheid is ruimer en fijner geworden. Als persoon zijn de leerlingen veranderd, ze hebben bijgeleerd.

2. Verbrede competenties

Via onze ervaringsgerichte plattelandsklasarrangementen streven we bij leerlingen naar een verbreding van competenties en 21ste eeuwse vaardigheden, zoals communiceren, creatief denken en handelen, kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering en bronnen raadplegen, ….

Meer over de pedagogische visie van Plattelandsklassen vzw

D/ Ervaringsgerichte plattelandsklasarrangementen zijn een antwoord

 

In het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK) zet de onderwijsinspectie kwaliteitsverwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs uit.

Met onze ervaringsgerichte plattelandsklasarrangementen helpen we scholen om in te zetten op R2, R3, R6, V1, V2, V4, B4, BL3, BL5