Voor de arrangementen 'Daguitstappen'

Voor de meerdaagse arrangementen 'Blijven slapen'

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opties, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de plattelandsklassen 'Daguitstappen', gefaculiteerd door Plattelandsklassen Vzw.

Onder ‘bezoeker’ wordt elke persoon, groep van personen of rechtspersoon verstaan die een mondelinge of schriftelijke overeenkomst aangaat met een landbouwer of een landbouwbedrijf in ons netwerk. De bezoeker en de door de bezoeker opgegeven personen die gebruik zullen maken van de accommodaties en diensten worden als gasten betiteld en zijn allen van rechtswege gebonden aan de eventuele gebruiksovereenkomst met het landbouwbedrijf, aan de algemene voorwaarden en aan het huishoudelijke regelement van het betrokken berdrijf. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opties, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de meerdaagse plattelandsklassen 'Blijven Slapen', georganiseerd door Plattelandsklassen Vzw.

Onder ‘huurder’ wordt elke persoon, groep van personen of rechtspersoon verstaan die een gebruiksovereenkomst aangaat. De huurder en de door de huurder opgegeven personen die (al dan niet voltijds) gebruik zullen maken van de accommodaties worden als gasten betiteld en zijn allen van rechtswege gebonden aan de gebruiksovereenkomst, aan de algemene voorwaarden en aan het huishoudelijke regelement van het betrokken centrum. De huurder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor zowel aangekondigde als niet aangekondigde gasten alsook voor eventuele dagbezoekers.

Artikel 2: Reservaties, tarieven, afrekening

Reservaties worden rechtstreeks met het landbouwbedrijf afgesproken volgens de modaliteiten van het ontvangende bedrijf.

Plattelandsklassen vzw komt niet tussen in de prijzen, reserveringsvoorwaarden, wijzigingen, verzekering, extra begeleiding, afrekening, ...

Reservaties worden enkel rechtstreeks via Plattelandsklassen Vzw geregeld.

Enkel een ingevuld inschrijvingsformulier geldt als een bindende reservatie. Er worden geen periodes automatisch vrijgehouden voor groepen. Het is de verantwoordelijkheid van de groep om tijdig een aanvraag te doen (dit kan tot 3 jaar op voorhand).

Prijzen worden op voorhand gecommuniceerd aan de huurder. Elk centrum heeft zijn eigen tarieven, deze kunnen ten allen tijde opgevraagd worden bij Plattelandsklassen Vzw.

Na het verblijf wordt de eindafrekening gemaakt, deze dient u te betalen binnen 30 dagen na ontvangst.

De prijs voor een plattelandsklas omvat verzekering, logies, maaltijden, activiteiten die behoren tot het aanbod, begeleiding van de activiteiten en indien van toepassing fietsbegeleiders. Extra onkosten zoals (extra) drank en maaltijden vallen hier niet onder en zullen op de eindafrekening aangerekend worden.

Extra onkosten voor activiteiten staan steeds aangegeven op de website.

Een comfortprogramma van 5 dagen omvat 8 dagdelen (= 8 activiteiten inbegrepen in de prijs). Een programma 'puur' van 5 dagen omvat 4 dagdelen waarvan minstens 2 doorgaan op een landbouwbedrijf (= 4 activiteiten inbegrepen in de prijs).

Extra activiteiten kunnen aangevraagd worden, standaard bedraagt deze 5 euro extra/deelnemer (indien ander tarief, staat dit op de website).

De prijs voor een begeleidende leerkracht is gelijk aan deze voor de leerlingen (met uitzondering van Puyenbroeck en Boerekreek).

Artikel 3: Algemene informatie

Er wordt aan de bezoeker gevraagd om het definitieve aantal gasten uiterlijk 3 weken voor de activiteit door te geven aan de het landbouwbedrijf. 

De leerkrachten zijn aanwezig bij iedere activiteit en dragen de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en toezicht tot actieve deelname aan alle activiteiten van hun groep. 

Gelieve aankomst- en vetrekuren te respecteren.

Op de website staat aangegeven (per centrum) hoeveel begeleiders gratis mee kunnen. 

Er wordt aan de huurder gevraagd om het definitieve aantal gasten uiterlijk 3 weken voor het verblijf door te geven. Indien er tijdens het verblijf minder gasten zijn dan opgegeven, wordt het aantal vermelde op het formulier toch aangerekend. Uitzonderingen hiervoor vindt u onder artikel 4.

De leerkrachten zijn aanwezig bij iedere activiteit en dragen de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en toezicht tot actieve deelname aan alle activiteiten van hun groep.

Gelieve de vertrek- en aankomsturen uren te respecteren.

Na ontvangst van het invulformulier plattelandsklaspakket vragen we u dit binnen de 3 weken terug te bezorgen. In geval van laattijdige bezorging behouden wij het recht om zelf een programma op te stellen, dit programma wordt dan meteen als definitief beschouwd.

Artikel 4: Annuleringsvoorwaarden

De bezoeker houdt zich aan de annuleringsvoorwaarden die afgesproken werden met het landbouwbedrijf. Informeer hier naar bij reservering!

Algemeen wordt als aanvaardbaar gezien dat wanneer de (lokale) overheid een beperkingen oplegt op de dag van de gereserveerde plattelandsklas, dit als overmacht wordt beschouwd.

1. Wanneer de (lokale) overheid de gereserveerde plattelandsklas verbiedt, aanziet Plattelandsklassen vzw de annulering als overmacht. De plattelandsklas kan dan kosteloos geannuleerd of uitgesteld worden. Een mailtje aan ons volstaat.

2. Wanneer de (lokale) overheid geen beperkingen oplegt in de week van de gereserveerde plattelandsklas, blijven de  huidige annuleringsvoorwaarden van toepassing. Volgende kosten zullen aangerekend worden:

  • Vanaf 3 maanden voor het verblijf tot 1 maand voor het verblijf, wordt 1/4de van de huur- en overnachtingskost aangerekend + 8 % administratiekosten
  • Vanaf 1 maand voor het verblijf tot 1 week voor het verblijf, wordt 1/2de van de huur- en overnachtingskost aangerekend +8 % administratiekosten.
  • Minder dan 1 week voor het verblijf, wordt de volledig huur- en overnachtingskost aangerekend + 8 % administratiekosten.

3. Ook bij volgende omstandigheden wijzigen de annuleringsvoorwaarden niet:

In geval van onderbreking van de verblijfsperiode door een deelnemer wegens overlijden van een familielid of wegens ziekte te plaatse, mits het voorleggen van een bewijs, zullen maximaal de maaltijden worden aangerekend. De overnachtingen en activiteiten worden niet aangerekend.

In geval van ziekte/ongeval net voor de plattelandsklas: Gelieve een doktersattest, maximaal 5 werkdagen na de start van de plattelandsklas, aan het centrum te bezorgen + een kopie aan Plattelandsklassen vzw, zodat deze persoon in mindering kan gebracht worden op de eindafrekening.

Artikel 5: Schade

De bezoeker of huurder is steeds aansprakelijk voor schade door breuk of verkeerd gebruik aan inboedel en accommodatie alsook voor het verdwijnen van voorwerpen toebehorende aan het landbouwbedrijf of centrum. Eventuele schade dient onmiddellijk gemeld te worden en vergoed tenzij de school, bezoeker of huurder kan aantonen dat de schade niet te wijten is aan zichzelf of verbonden deelnemers.

Artikel 6: Communicatie

Gelieve steeds het e-mailadres en rechtstreeks telefoonnummer op te geven van een leerkracht/begeleider die actief betrokken is bij de organisatie van de plattelandsklas. Dit om een vlotte organisatie van het programma te garanderen.

Artikel 7: Programma

Wij trachten steeds uw voorkeuren in het programma in te passen.

Gelieve er rekening mee te houden dat dit niet altijd mogelijk is wegens diverse omstandigheden. We werken samen met actieve landbouwers.

Last-minute wijzigingen proberen we te vermijden, soms zijn deze noodzakelijk door een annulering van een begeleider.

Indien u tijdig een wijziging van de gekozen activiteiten doorgeeft, kan uw vraag zeker nog bekeken worden.

Artikel 8: Varia

Indien van toepassing voor het gekozen centrum: 

  • De ter beschikking gestelde fietsen worden door de huurder gebruikt op eigen risico en verzekering van de school.
  • Bij moeilijke trajecten stellen wij echter fietsbegeleiders ter beschikking.
  • Als leerkracht controleer je de fiets voor vertrek en meld je zeker aan de centrumverantwoordelijke als er iets aan scheelt.
  • Als je onderweg panne hebt met de fiets, bel je naar het centrum.
  • Je laat de fiets(en) nooit ergens repareren.
  • Laat leerlingen best de hele week met dezelfde fiets rijden (de fietsen zijn genummerd).
  • Schade aan de fietsen door onrechtmatig gebruik zal worden aangerekend op de eindfactuur.

Artikel 9: Privacy

Plattelandsklassen vzw gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen, onderwijzend/begeleidend personeel en scholen.

Welke informatie houden we over je bij?

We verzamelen schoolgegevens voor het onderhouden van het contact, de reservering en de planning. De schoolgegevens worden door scholen vrijwillig aangeboden bij reservering. De gegevens van scholen verwerken we op een softwareapplicatie, afgeschermd door een paswoord, toegangsrechten en een firewall. We hebben met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. De schoolgegevens worden 10 jaar bewaard.

Plattelandsklassen vzw verzamelt geen persoonsgegevens van kinderen. Deze worden door scholen met het plattelandsklassencentrum gedeeld voor de registratie van aanwezigheden.

Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)

Bij uitzondering publiceren we sfeerbeeld- of geluidsopnames (niet gericht op een individuele leerling of een kleine groep, niet geposeerd) van leerlingen en leerkrachten op onze website, in een nieuwsbrief, via sociale media en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die voor plattelandsklassen opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. Voor specifieke (gericht, waar één of meerdere kinderen worden uitgelicht) vragen we de ouders van de kinderen en personeelsleden om een specifieke toestemming, zowel voor het maken, als voor het publiceren van deze specifieke opnamen. Ook wanneer ouders of personeelsleden toestemming hebben gegeven, kunnen ze deze altijd intrekken. Ze kunnen hiervoor contact opnemen met info@plattelandsklassen.be.

Recht op inzage, toelichting en kopie

Scholen, personeelsleden en ouders kunnen gegevens opvragen die we bewaren. Ze kunnen inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan een (digitale) kopie aangevraagd worden. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de coördinator van Plattelandsklassen vzw. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen.